Select country

For solutions in a specific country please visit your local website

Menu
Shop Logo

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (handelsbetingelser) - Gældende for erhvervskøb


1. Definitioner
I handelsbetingelser mellem parterne defineres: Arbejdsdage som mandag til fredag undtagen helligdage, 1. maj, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Normal arbejdstid er arbejdsdage i tidsrummet 8:30 til 16:00. I handelsbetingelser mellem parterne defineres køber som kunden og sælger som Cloud Router ApS, CVR-nummer 36722339 (herefter benævnt Cloud Router).


2. Anvendelse og omfang
Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt handelsbetingelser) gælder for alle aftaler om Cloud Routers salg og levering af varer samt tilknyttede tjenesteydelser til erhvervskunder og det offentlige. I det omfang andet ikke er skriftligt aftalt, er nedenfor angivne handelsbetingelser gældende og går forud for kundens eventuelle almindelige betingelser.


3. Aftalegrundlag
Handelsbetingelser udgør sammen med Cloud Routers tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Cloud Routers salg og levering af varer og tilknyttede ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Cloud Router udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.


4. Persondatapolitik
Cloud Router behandler persondata i henhold til den gældende persondataforordning, der trådte i kraft d. 25. maj 2018. Som registreret kunde hos Cloud Router har kunden altid mulighed for indsigt, og kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataforordningen. Henvendelser i forbindelse med persondataloven kan du rette til [email protected].
Kundens personlige data/oplysninger vil udelukkende blive brugt i Cloud Routers interne kunde- og økonomisystem, med det formål at kunne tilbyde kundens medarbejdere et personligt login til Cloud Routers forhandlerportal samt at kunne levere varen til kunden. Det skal dog oplyses at vi anvender cookies på cloudrouter.dk. Det er udelukkende med det formål at optimere vores webshop og dens funktionalitet for kunden. Der er ikke gemt nogen form for personlige oplysninger i vores cookies. Kunden har altid mulighed for at slette dem fra kundens computer. Vi registrerer kontaktpersonens fulde navn, e-mailadresse, firmanavn, cvr-nummer og firma adresse. Der registreres ikke andre personfølsomme oplysninger. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand.


5. Tilbud og bestilling
Alle tilbud fra Cloud Router er bindende i 30 dage fra tilbudsdato, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem parterne specifikt pr. tilbud. Kunden skal sende ordrer på varer eller tilknyttede ydelser til Cloud Router skriftligt på [email protected] eller via Cloud Routers webbutik på www.cloudrouter.dk.


6. Ydelser
Alle ydelser fysiske, såvel som fjernydelser faktureres pr. påbegyndt time. Ved fysiske ydelser pålægges transportudgifter, hotelophold m.v. Kunden faktureres efter gældende takster, medmindre andet er skriftligt aftalt, og er specifikt beskrevet pr. sag.


7. Ordrebekræftelse
Afgivne ordrer er først forpligtende for Cloud Router, når kunden har modtaget Cloud Routers skriftlige ordrebekræftelse. Cloud Router fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle fejl og oplysninger i materiale udformet af tredjemand. Dette gælder enhver form for salgsmateriale, beskrivelser, brugervejledning, indhold på andre websites m.v.


8. Priser
Prisen for varer og tilknyttede ydelser følger Cloud Routers gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Cloud Router bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms, transport, ekspeditionsgebyr, evt. gebyr og tillæg.


9. Ejendomsret
Cloud Router forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil den fulde betaling har fundet sted med tillæg af påløbne renter og omkostninger.


10. Betaling
Med mindre andet er fastsat ved udtrykkelig skriftlig aftale eller fremgår af fakturaen, skal ordren betales med Dankort, Visa/Dankort, eDankort eller forudbetaling ved bestilling. Ved fakturabetaling, skal det fulde fakturabeløb i alle tilfælde betales på forfaldsdato, angivet på fakturaen. Betales fakturabeløbet ikke rettidigt beregnes morarenter for forfaldsdagen på 2% pr. måned af den til enhver tid værende restgæld, samt et kompensationskrav på kr. 310 og rykkegebyr på kr. 100 pr. rykker. Forsinket betaling af en faktura anses altid som væsentlig misligholdelse af aftalen.


11. Forbehold
Cloud Router tager forbehold for valutakurser, eventuelle told, skatter, afgifter, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer, force majeure, arbejdskonflikt og forsinkelse af leverancer fra underleverandører og producenter.


12. Levering og leveringstid
Levering sker til adresser i Danmark igennem Post Danmark, GLS eller Bring, samt til EU og 3. lande igennem Bring, UPS eller andre efter kundens ønske. Cloud Router leverer alle solgte varer og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af Cloud Routers ordrebekræftelse. Cloud Router har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.


13. Forsinket levering og ophævelse
Hvis Cloud Router forventer en forsinkelse i leveringen af varer eller tilknyttede ydelser, informerer Cloud Router kunden om forsinkelsen og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen, samt ny forventet leveringstid. Hvis Cloud Router undlader at levere varer eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 7 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Cloud Router. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.


14. Garanti
Cloud Router yder ikke selvstændig garanti på vareleverancer. Kunden kan ikke overfor Cloud Router rejse krav i henhold til en i købsaftalen eller på anden måde tilsagt producentgaranti for en vare, idet Cloud Router alene videreformidler en sådan producentgaranti til kunden.


15. Mangler og reklamation
Ved modtagelse af en leverance skal kunden straks kontrollere de leverede varer fra Cloud Router. Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel, skal kunden, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give Cloud Router skriftlig meddelelse herom, samt anført hvori manglen består. Har kunden ikke inden 3 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for Cloud Router, kan kunden ikke senere gøre manglen gældende.
Reklamation skal ske straks efter en fejl eller mangel konstateres. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny reklamationsperiode på. Reklamation gælder ikke, hvis fejlen skyldes produkter med fysiske skader eller skader der opstået på grund af lyn, statisk elektricitet, vand eller andet misbrug. Reklamation omfatter ikke software konfigurationer eller software tilpasninger.


16. Ansvar for mangler
Cloud Router er kun ansvarlig for mangler, der skyldes fejl i produkter, og ikke for mangler, der kan henføres til forkert behandling, installation, anvendelse eller opbevaring. Det er således en betingelse for Cloud Routers ansvar, at kunden har anvendt varen efter forskrifterne og på forsvarlig måde samt ifølge Cloud Routers eventuelle anvisninger. Kunden henvises til at følge brugsvejledninger m.m., der er leveret med produktet, eller til selv at indhente de fornødne oplysninger om korrekt anvendelsesmåde og løbende servicering af produktet.

Kunden bærer selv risikoen for, at Cloud Routers leverance er egnet til formålet, der er særligt gældende for kunden. Viser det sig, at produktet er behæftet med mangler, har Cloud Router ret til at foretage afhjælpning eller ombytning efter eget valg. Kun såfremt Cloud Router ikke inden for rimelig tid og ved et rimeligt antal afhjælpningsforsøg er i stand til at foretage afhjælpning eller fejlretning, kan kunden kræve erstatning, hvis de almindelige erstatningsbetingelser er opfyldt. Dog begrænses erstatningen til et beløb svarende til omkostningerne ved at udbedre manglen og kan maks. andrage den aftalte købesum.


17. Ansvarsbegrænsning
Såfremt der måtte blive konstateret, mangler ved det leverede, er kunden alene berettiget til at kræve evt. mangler afhjulpet. Cloud Router har pligt til at afhjælpe mangler. Hvis Cloud Router efter gentagne forsøg ikke kan afhjælpe de konstaterede mangler, og kunden herved har lidt et direkte tab, er Cloud Router erstatningsansvarspligtig efter dansk rets almindelige regler. 


18. Indirekte tab
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Cloud Router under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor kunden vedrørende tab af produktion, salg, fortjeneste, tid, goodwill eller andre indirekte tab eller følgeskader, uanset om Cloud Router er blevet informeret om sådanne kravs mulighed. Cloud Routers erstatningsansvar er uanset ansvarsgrundlag begrænset til et beløb, der ikke overstiger det beløb, kunden har betalt for den mangelfulde leverance.


19. Fortrydelsesret
Der er normalt ingen fortrydelsesret eller returret for erhvervskunder. I enkelte særlige tilfælde tages retur/ombyttes efter forudgående aftale og altid kun i væsentlig stand samt i original emballage. Omkostninger i forbindelse med returnering, samt allerede opkrævet fragtgebyr refunderes ikke. Endvidere forbeholder Cloud Router sig ret til at påligge et håndteringsgebyr på 250 kroner ekskl. moms.


20. Force majeure
Hverken kunden eller Cloud Router kan i henhold til nærværende aftale anses for ansvarlig over for den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger udenfor parternes kontrol. Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for Cloud Router udskydes på grund af force majeure, udskydes de eventuelle betalinger der knytter sig hertil, tilsvarende. Den part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere den eller de aftaler, der er berørt af force majeure situationen, såfremt det har varet mere end 30 arbejdsdage.


21. Fortrolighed
Kunden må ikke viderebringe, bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger. Kunden skal omgå og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab. Kundens fortrolighedsforpligtelser gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.


22. Uoverensstemmelser
Enhver retstvist mellem kunden og Cloud Router afgøres efter Dansk Ret ved de almindelige domstole.

Forside Produkter WiFi Trådløst netværk Radio link M2M kommunikation Netværksinfrastruktur Aktiviteter Referencer Profil Kontakt
Gå til indkøbskurv Forhandler Service